Algemene voorwaarden, privacyverklaring en klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk voor Dieptepsychologie en de cliënt / de cliënten.

1.             Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

2.             De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

  -De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de  verhouding therapeut – cliënt.                   

-De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en      behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

3.             De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.             De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

5.             Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Het bedrag voor een sessie bedraagt 150 euro (ex 21% btw) (particulieren). Voor afspraken op locatie of in de avonduren alsmede voor zakelijke trajecten gelden andere tarieven. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. De cliënt rekent contant na de sessie af, of maakt het bedrag binnen 14 dagen over op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

6.             In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de tijdsduur voor een sessie maximaal 60 minuten.

7.            Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe   overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.             Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9.              De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard tenzij de cliënt verzoek om vernietiging voor afloop van deze termijn. In dat geval kan contact opgenomen worden met de therapeut. De persoonlijke gegevens die worden verwerkt zijn de NAW gegevens en geboortedatum voor op de nota, het door u ingevulde intake formulier en mijn persoonlijke aantekeningen tijdens de sessies.

10.          De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden  alleen met diens uitdrukkelijke (schriftelijke) goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)  overhandigd, medegedeeld of opgevraagd. Bij voorkeur worden gevraagde gegevens aan cliënt zelf verstrekt zodat deze de informatie zelf kan doorsturen.

11.          Indien cliënt, diens huisarts of andere zorgverlener een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst de arbeidsduur tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief. Voor UWV, Arbodienst, bedrijven gelden er aangepaste tarieven.

12.          Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer  (de  therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

13.          Praktijk voor Dieptepsychologie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15.          De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk voor Dieptepsychologie gelezen welke vermeld staat op de website van de praktijk en cliënt stemt in met dit privacyreglement.

16.          Praktijk voor Dieptepsychologie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van de Praktijk voor Dieptepsychologie, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

 

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete (schriftelijke) toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Uw privacy zal door mij zorgvuldig worden gewaarborgd. Dit betekent dat ik zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens kunnen uitsluitend voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit is alleen mogelijk met uw expliciet toestemming;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing;
  • Uw NAW-gegevens, geboortedatum, datum sessie + kosten van de sessie zullen worden gebruikt voor het opstellen van een factuur.
  • Noodgevallen: Voor het gebruik voor waarneming in geval van nood, bijvoorbeeld tijdens plotselinge afwezigheid mijnerzijds of onvoorziene calamiteiten/ noodgevallen. In dergelijke treed er een noodprotocol in werking en kunt u telefonisch of per mail benaderd worden door mijn vervanger die met u de continuïteit van uw traject zal afstemmen en u zal informeren over de eventuele verwijsmogelijkheden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard tenzij u mij verzoekt om vernietiging voor afloop van deze termijn.

 

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over de door mij gegeven behandeling dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik neem uw onderbouwde klacht uiteraard serieus en zal dan altijd proberen om in een persoonlijk gesprek de door u ervaren knelpunten op te lossen. Ik ga er van uit dat we daar samen prima uitkomen.

 

Vergoedingen

Aangezien ik autonomie een groot goed vind, heb ik geen contracten afgesloten met een zorgverzekeraar en ben ik niet aangesloten bij een beroepsvereniging. De sessies worden daarom niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Wel kunt u wellicht bedrijfsmatig ‘coaching’ opvoeren t.b.v. uw bedrijfsvoering.

 

Voor meer informatie of afspraken kunt u contact met mij opnemen via:

Mobiel: 06 31 97 99 31

E-mail: sergevanheel@hotmail.com

 

Disclaimer

Praktijk voor Dieptepsychologie, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Arnhem onder nummer 56700024, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.therapie-ede.nl.

Het is niet toegestaan om de teksten en foto’s van deze website te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.